Kompletné texty

Kompletné texty .rtf
Kompletné texty .pdf

I. Pravdy viery

Celá časť .rtf
Celá časť .pdf

01. Človek hľadá Boha
02. Príroda nám rozpráva o Bohu
03. Boh k nám hovorí
04. Viera - odpoveď človeka Bohu
05. Boh je tajomstvo
06. Boh je náš Otec
07. Boh je láska - tajomstvo najsvätejšej Trojice
08. Boh je Pán a Stvoriteľ sveta
09. Boh je náš spojenec a pomocník
10. Bohu posluhujú anjeli
11. Boh stvoril človeka z lásky
12. Človek je zranený hriechom
13. V Kristovi sme noví ľudia
14. Ježiš Kristus - Vykupiteľ človeka
15. Ježiš žil medzi ľuďmi
16. Hlavné Kristove tajomstvá
17. Ježiš Kristus je všetko všetkým
18. Ježiš nám zoslal Ducha Svätého
19. Ježiš nám daroval Cirkev
20. Cirkev je spoločenstvo Boha s ľuďmi
21. Cirkev - sviatosť spásy
22. Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská
23. Cirkev na Slovensku
24. Spoločenstvo svätých
25. Panna Mária, Ježišova i naša Matka
26. Ježiš nám dal nádej na vzkriesenie

II. Pramene milosti

Celá časť .rtf
Celá časť .pdf

27. Ježiš nám dáva dary vykúpenia
28. Posväcujúca milosť - hlavný dar vykúpenia
29. Pomáhajúca milosť - Božia energia
30. Božské čnosti - viera, nádej a láska
31. Liturgia - prameň a vrchol života Cirkvi
32. Sviatosti - pramene Božej milosti
33. Krst - sviatosť znovuzrodenia
34. Birmovanie - sviatosť kresťanskej dospelosti
35. Najsvätejšia Eucharistia
36. Svätá omša - slávenie veľkonočného tajomstva
37. Eucharistia - náš duchovný pokrm a nápoj
38. Sviatosť pokánia - návrat k Otcovi
39. Sväté pomazanie - sviatosť úľavy a posily chorým
40. Posvätná vysviacka - sviatosť kňazstva
41. Sviatosť manželstva
42. Kresťanská rodina - Cirkev v dome
43. Sväteniny - malé sviatosti
44. Pohreb - posledná Veľká noc kresťana
45. Liturgický rok - slávenie Kristovho tajomstva
46. Čas pre milosť - chronos pre kairos

III. Pravidlá života

Celá časť .rtf
Celá časť .pdf

47. Prikázanie lásky
48. Desať Božích prikázaní
49. Kristove blahoslavenstvá - ústavný zákon Cirkvi
50. Najvyšší mravný zákon - hlas svedomia
51. Bohu patrí prvé miesto
52. Úcta k Božiemu menu
53. Nedeľa - deň Pána
54. Rodičia a predstavení zastupujú Boha
55. Zodpovednosť za život
56. Blažení čistého srdca
57. Spravodlivosť - základ prosperity a blahobytu
58. Posvätná hodnota práce
59. Úcta k človeku a láska k pravde
60. Cirkevné prikázania
61. Dobré skutky - svedectvá lásky
62. Zlaté pravidlo života
63. Skutky milosrdenstva - základ ľudskosti
64. Všetci sme povolaní k svätosti života
65. Hriech - neposlušnosť voči Bohu
66. Hriech - najväčší nepriateľ človeka

IV. Tajomstvo modlitby

Celá časť .rtf
Celá časť .pdf

67. Modlitba - náš rozhovor s Bohom
68. Modlitba vďaky, chvály, prosby a orodovania
69. Meditácia a kontemplácia
70. Ustavičná modlitba
71. Vlastnosti dobrej modlitby
72. Osobná i spoločná modlitba
73. Ježišova veľ kňazská modlitba
74. Modlitbová liturgia - žalmy
75. Modlitba Pána - Otče náš
76. Panna Mária - naša orodovnica