Pre lektorov

Lektor je hlasom Krista

Konštitúcia o liturgii, II. vatikánskeho koncilu, Sacrosanctum concilium, hovorí, že "Kristus je stále prítomný vo svojej Cirkvi, najmä v liturgických úkonoch. Prítomný je vo svojom Slove, lebo on sám hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo." (SC 7). To znamená, že keď lektor ohlasuje Božie slovo počas liturgie, Kristus sám hovorí zhromaždeniu. Lektorov hlas sa stáva Božím hlasom; lektor je hlasom Krista. Lektor sprostredkúva hlas Boha, má vznešenú úlohu, lebo svojím hlasom vytvára most medzi posvätným textom a srdcom – mysľou - dušou poslucháča. Pravidlá pre lektorov

 1. Lekciu si lektor vopred vždy prečíta. Oboznámi sa s textom, premýšľa nad ním, snaží sa ho pochopiť, premedituje ho. Hľadá najvhodnejšiu formu prednesu.
 2. Dbá na úpravu svojho zovňajšku - vhodné oblečenie i vhodný účes.
 3. Pred sv. omšou prichádza lektor do sakristie s dostatočným predstihom. Môže sa oboznámiť s textom priamo v lekcionári.
 4. Pred začatím svätej omše je vhodná súkromná modlitba lektora.
 5. Počas sv. omše sedí lektor na vhodnom mieste blízko ambony.
 6. Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy, keď si ostatní sadajú, lektor vychádza z lavice a kráča k ambone.
 7. Lektor druhého čítania prichádza k ambone počas posledného opakovania refrénu responzóriového žalmu.
 8. Kráča k ambone pomaly, dôstojne. Upraví si polohu mikrofónu.
 9. Po príchode k ambone stojí lektor vzpriamene, uvedomí si, čo ide robiť. V duchu môže vyjadriť strelnú modlitbu, napr.: „Pane, pomáhaj mi v tejto službe, aby som ju konal na tvoju slávu.”
 10. Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho. Druhé čítanie začína čítať hneď po skončení spevu žalmu.
 11. Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !
 12. Lektor číta posvätný text - Božie slovo nahlas, zreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.
 13. Pri čítaní lektor dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti, vyvaruje sa nárečových prvkov.
 14. Nadpis Čítanie z knihy … a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.
 15. Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor nadviaže zrakový kontakt s veriacim ľudom.
 16. Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.
 17. Ak má lektor svoje miesto blízko ambony a neprechádza popred svätostánok ani popred oltár, nerobí žiadne gestá (pokľaknutie, úklon), kráča priamo k ambone.
 18. Na prípravu čítania je možné využiť relácie (aj z archívu) Rádia Lumen Choďte a hlásajte!

Rozpis čítaní