Informácie pre snúbencov

 • Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).
 • Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom - nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.
 • Pripomínam, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, poprípade na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.
 • Snúbenci sa pri zápise dohodnú s kňazom.
 • Doklady potrebné na zápis:
  - platné občianske preukazy
  - krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti, najviac pol roka staré
  - údaje o svedkoch - najlepšie prefotené OP z oboch strán
 • Po zápise si snúbenci vyberú termíny predmanželskej prípravy z oblastí:
  1. Vierouka
  2. Morálka
  3. Manželská etika
  4. Liturgia
  6. Rodičovstvo
 • Snúbenci si prítomnosť na náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.
 • Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.
 • Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.
 • Dôležité upozornenie:
  Po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:
  - platné občianske preukazy
  - rodné listy
 • Príslušnosť k rímskokatolíckemu obradu - Kódex kánonického práva (Kán. 111 § 1.): „Prijatím krstu sa do latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi zaraďuje dieťa rodičov, ktorí do nej patria, alebo ak jeden z nich do nej nepatrí, obaja zhodne prejavili vôľu, aby dieťa bolo pokrstené v latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi; ak zhodná vôľa chýba, dieťa sa zaraďuje do cirkvi toho obradu, do ktorej patrí otec.“ V praxi:
  - do roku 1983, hoci dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.- kat., dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.
  - od roku 1983 ak dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.-kat., rodičia pri zápise na krst môžu prejaviť vôľu, či chcú, aby dieťa bolo rím.-kat, ak nie je súhlasná vôľa, tak dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.
  Prosíme o správne a pravdivé udávanie náboženstva (obradu rím.-kat. alebo gr.-kat.) pri krstných a sobášnych zápisoch na Farskom úrade (sledovať líniu: dieťa - otec – starý otec - prastarý otec atď., ak boli gr.-kat., tak to pokračuje ďalej do roku 1983).

Rozpis náuk pre rok 2018

Predmanželská príprava sa koná vždy o 10.00 hod. v určený deň v kancelárii farského úradu.

Snúbenci sa pri náuke Manželská etika dohodnú na čase, kedy si vykonajú náuku, ktorá nie je v zozname - Rodičovstvo.

Mesiac Dátum Téma
Január
13.1. Vierouka
20.1. Morálka
27.1. Liturgia
Február 3.2. Manželská etika
10.2. Vierouka
17.2. Morálka
Marec
3.3. Manželská etika
10.3. Vierouka
17.3. Liturgia
Apríl 14.4. Morálka
21.4. Manželská etika
28.4. Vierouka
Máj
12.5. Vierouka
19.5. Morálka
26.5. Liturgia
Jún 9.6. Vierouka
16.6. Morálka
23.6. Manželská etika
Júl
14.7. Vierouka
21.7. Liturgia
27.7. Manželská etika
August 11.8. Morálka
18.8. Liturgia
25.8. Manželská etika
September 8.9. Vierouka
22.9. Morálka
29.9. Liturgia
Október
13.10. Vierouka
20.10. Morálka
27.10. Manželská etika
November 10.11. Liturgia
17.11. Manželská etika

 

PDF súbor s rozpisom predmanželských náuk na rok 2018.