Informácie pre snúbencov

 • Snúbenci si po zápise vyberú termíny predmanželskej prípravy.
 • Predmanželská príprava sa koná vždy o 10.00 v určený deň v Kostole sv. Petra a Pavla.
 • Snúbenci si prítomnosť na náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.
 • Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť manželstvo v kostole.
 • Termíny náuky Manželská etika a Rodičovstvo nie sú uvedené v rozpise, snúbenci si termín a miesto náuky Manželská etika a Rodičovstvo dohodnú telefonicky s MUDr. Františkom Orlovským (0903 496 859).
 • Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (Nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).
 • Sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja snúbenci, ktorí neboli na 1. sv. prijímaní. Preto je potrebné, aby sa najskôr pripravili na 1. sv. prijímanie, poprípade na prijatie sviatosti birmovania.
 • Snúbenci sa dohodnú na zápise s kňazom a k zápisu si prinesú:
  - platné občianske preukazy
  - krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti * (najviac pol roka od ich vystavenia)
  - údaje o svedkoch * (najlepšie prefotené občianske preukazy z oboch strán), ich náboženstvo a povolanie
 • Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 • Po zápise na Farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si prinesú k zápisu:
  - platné občianske preukazy
  - rodné listy
 • Nie je dovolené v kostole a pred kostolom sypať kvety na podlahu, robiť bubliny a podobne. Tiež nie je dovolené prichádzať autom do areálu kostolného dvora.
 • Výzdobu kostola si snúbenci dohadujú sami prostredníctvom uvedených kontaktov: vo Farskom kostole - p. Magdaléna Dubjelová 0944 416 804, v Kostole sv. Petra a Pavla - p. Anna Tvrdá 0907 925 240.
 • Snúbenci si taktiež sami zabezpečujú organistu: Farský kostol – p. Monika Fedáková (0904 408 513, 0903 199 089); Kostol sv. Petra a Pavla - p. Mária Kočišová (0911 158 768).
 • Príslušnosť k rímskokatolíckemu obradu - Kódex kánonického práva (Kán. 111 § 1.): „Prijatím krstu sa do latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi zaraďuje dieťa rodičov, ktorí do nej patria, alebo ak jeden z nich do nej nepatrí, obaja zhodne prejavili vôľu, aby dieťa bolo pokrstené v latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi; ak zhodná vôľa chýba, dieťa sa zaraďuje do cirkvi toho obradu, do ktorej patrí otec.“ V praxi:
  - do roku 1983, hoci dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.- kat., dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.
  - od roku 1983 ak dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.-kat., rodičia pri zápise na krst môžu prejaviť vôľu, či chcú, aby dieťa bolo rím.-kat, ak nie je súhlasná vôľa, tak dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.
  Prosíme o správne a pravdivé udávanie náboženstva (obradu rím.-kat. alebo gr.-kat.) pri krstných a sobášnych zápisoch na Farskom úrade (sledovať líniu: dieťa - otec – starý otec - prastarý otec atď., ak boli gr.-kat., tak to pokračuje ďalej do roku 1983).

Rozpis náuk pre rok 2024

Bližšie informácie sa zobrazia kliknutím na rozpis náuk v pdf formáte.

Kurz prípravy na manželstvo pre rok 2024

Pre snúbencov je možnosť prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo. Termíny kurzov v rámci Slovenska a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre Spišskú diecézu na: www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza