Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

 • Požiadať o udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy len rodičia dieťaťa.
 • Krstnými rodičmi môžu byť iba tí, ktorí prijali tieto sviatosti: krst, birmovanie a sviatosť oltárnu; ak sú to manželia, tak musia žiť vo sviatostnom manželstve a taktiež žiť praktickým kresťanským životom; ak sú slobodní, tak majú žiť praktickým kresťanským životom (nie život vo voľnom partnerskom spolužití a pod.).
 • Musí byť aspoň jeden krstný rodič.
 • Ten, kto neprijal tieto sviatosti, nemôže byť krstným rodičom.
 • Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti (pravoslávny, evanjelik,...), sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.
 • Zápis na krst sa koná každý deň podľa úradných hodín.
 • Príprava pred vysluhovaním sviatosti krstu sa koná vždy v sobotu pred krstom o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla *(ak sa vo farských oznamoch v predchádzajúcu nedeľu neohlási inak).
 • Na tejto príprave sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež krstní rodičia. K sviatosti zmierenia rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
 • Krstná slávnosť sa koná vo Farskom kostole v sobotu o 11.00 bez svätej omše, alebo počas svätej omše v nedeľu o 10.30 alebo po jej skončení (iba raz za deň).
 • K zápisu sa vyžadujú tieto doklady:
 1. Od rodičov dieťaťa:
  a) potvrdenie o cirkevnom sobáši
  b) kópia rodného listu dieťaťa
 1. Od krstných rodičov:
  a) potvrdenie o cirkevnom sobáši
  b) potvrdenie o prijatí sviatosti birmovania

Príslušnosť k rímskokatolíckemu obradu - Kódex kánonického práva (Kán. 111 § 1.): „Prijatím krstu sa do latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi zaraďuje dieťa rodičov, ktorí do nej patria, alebo ak jeden z nich do nej nepatrí, obaja zhodne prejavili vôľu, aby dieťa bolo pokrstené v latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi; ak zhodná vôľa chýba, dieťa sa zaraďuje do cirkvi toho obradu, do ktorej patrí otec.“ V praxi: do roku 1983, hoci dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.-kat., dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.; od roku 1983 ak dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.-kat., rodičia pri zápise na krst môžu prejaviť vôľu, či chcú, aby dieťa bolo rím.-kat, ak nie je súhlasná vôľa, tak dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat. Prosíme o správne a pravdivé udávanie náboženstva (obradu rím.-kat. alebo gr.-kat.) pri krstných a sobášnych zápisoch na Farskom úrade (sledovať líniu: dieťa - otec – starý otec - prastarý otec atď., ak boli gr.-kat., tak to pokračuje ďalej do roku 1983).