Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmena sv. omší vo farskom kostole cez týždeň

V nasledujúcom týždni budú pokračovať vo Farskom kostole reštaurátorské práce, ranné sväté omše vo Farskom kostole budú ako zvyčajne, večerné nebudú, úmysly večerných svätých omší z Farského kostola budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je uvedené v oznamoch. Prosíme ochotných farníkov, aby v sobotu o 7.15 prišli pomôcť pri upratovaní Farského kostola.

Svätomartinský sprievod detí - štvrtok 14.11.2019

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom našej spišskej diecézy, sa vo štvrtok 14. novembra uskutoční tradičný lampiónový svätomartinský sprievod detí. Sprievod začne o 16.20 pred Farským kostolom pri fontáne a pôjde smerom ku Kostolu sv. Petra a Pavla, kde sa o 17.00 začne svätá omša za účasti detí. Srdečne pozývame všetky deti, aby sa zapojili do tohto sprievodu so svojím vlastnoručne vyrobeným lampiónom, aby sme aj takýmto spôsobom vyzdvihli a poukázali na symbol svetla, ktorý sa viaže k tomuto svätcovi. Prosíme, aby si deti pripravili lampióny a katechétov a rodičov, aby im to pripomenuli. Taktiež prosíme rodičov, aby napiekli vanilkové rožky ako obetný dar. Pozývame rodičov detí a aj rodičov prvoprijímajúcich detí na katechézu, ktorá bude hneď po skončení omše.

Pamätný deň narodenia Jána Vojtaššáka - sobota 16.11.2019

Zrušenie náuky manželská etika - sobota 16.11.2019

Predmanželská náuka manželská etika v sobotu 16. novembra nebude. Ak by ju niekto zo snúbencov potreboval absolvovať, nech kontaktuje MUDr. Františka Orlovského (0903 496 859).

Zbierka Boj proti hladu - nedeľa 17.11.2019

Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom Boj proti hladu, ktorá je určená na pomoc chudobným na Haiti a v iných krajinách, kde je to potrebné. U nás, pod záštitou Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka uskutoční na budúcu nedeľu 17. novembra. Prispieť môžete aj vy, a to zakúpením si medovníkového srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a vo Filiálnom kostole v Podsadku. Za vašu pomoc vyslovujeme vopred veľkú vďaku. Viac informácii o zbierke nájdeme na internetovej stránke www.bojprotihladu.sk.

Rodinná sv. omša - nedeľa 17.11.2019

Svätá omša za účasti rodín: nedeľa 17. november v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30.

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda ďakuje za Vašu dobrosrdečnosť

V dňoch od 14. do 18. októbra 2019 organizovala naša škola dobročinnú zbierku s názvom Týždeň dobrosrdečnosti. Minulý týždeň sme Vaše štedré dary odviezli deťom do Detského domova v Podolínci a taktiež deťom a matkám v núdzi do Domu Márie Magdalény v Žakovciach. Všetky Vami darované veci boli prijaté s veľkou vďačnosťou a radosťou. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, učiteľom a priateľom školy, ktorí prispeli do tejto zbierky akýmkoľvek spôsobom. Fotografie si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Omšové milodary pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách. Viac informácii je možné získať na stránke Pápežských misijných diel.

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

List biskupa k Diecéznej škole viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Relikvie sv. Vincenta de Paul

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, v spolupráci s Vincentskou rodinou na Slovensku pripravuje PÚŤ RELIKVIÍ SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL PO SLOVENSKEJ I ČESKEJ REPUBLIKE. Relikviár figuríny sv. Vincenta s jeho autentickými ostatkami bude putovať po Slovensku od 26. septembra 2019 do 15. decembra 2019 (z toho po ČR putuje od 28.10. do 14.11.2019). Cieľom putovania relikvií je:
- obnoviť a prehĺbiť vzťah so svätými a blahoslavenými a Božími služobníkmi Vincentskej rodiny na celom svete;
- oživiť ich uctievanie aj v prítomnosti ich relikvií. Organizovať aktivity, pri ktorých by ich mohli spoznať tí, ktorí ich nepoznajú.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v októbri 2019 až decembri 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.