Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmena sv. omší v kostole sv. Mikuláša od pondelka 21.10.2019

Od pondelka budú pokračovať vo Farskom kostole reštaurátorské práce (časový odhad prác tri týždne), sväté omše vo Farskom kostole od pondelka do soboty ráno vrátane nebudú. Úmysly svätých omší z Farského kostola budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je uvedené v oznamoch. Prosíme ochotných farníkov, aby v sobotu o 7.15 prišli pomôcť s upratovaním Farského kostola. Ďakujeme tým, ktorí v tomto týždni prišli upratovať Kostol sv. Petra a Pavla po maľovaní.

26. misijný jarmok - štvrtok 24.10.2019

Vo štvrtok 24. októbra sa uskutoční v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda „26. misijný jarmok“. Jarmok sa začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Svätú omšu bude celebrovať don Karol Maník, predstavený saleziánov na Ukrajine, pôsobiaci vo Ľvove. Po skončení svätej omše bude prezentácia o Ukrajine a pôsobení saleziánov na Ukrajine a v „rodinnom dome POKROVA“. Samotný jarmok začne o 10.00 v priestoroch školy, o 11.00 budú prezentácie študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v aule školy. Výťažok misijného jarmoku bude použitý na misie. V utorok svätá omša v Cirkevnej škole nebude.

Zmena času - nedeľa 27.10.2019

Zmena času: Zo soboty (26.X.) na nedeľu (27.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť. (Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu dlhšie.) Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase.

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

Oznam pre členov Spolku sv. Vojtecha

Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2020 a podielovú knihu od 14. do 31. októbra, od pondelka do piatka po večernej svätej omši vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla. Pri preberaní kníh je možné zaplatiť členský príspevok na rok 2020 vo výške 8,-€ (zmena: zvýšenie poplatku z 5,-€ na 8,-€) a zároveň v uvedenom termíne je možnosť prihlásiť sa za člena Spolku sv. Vojtecha, pričom vstupný poplatok je 1,-€ a členský príspevok 8,-€ (spolu 6,-€).

Oznam pre odoberateľov časopisu Posol

Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2020 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov.

Zrušenie náuky manželská etika

Predmanželská náuka manželská etika v sobotu 26. októbra a v sobotu 16. novembra nebude. Ak by niekto zo snúbencov ju potreboval absolvovať, nech kontaktuje MUDr. Františka Orlovského (0903 496 859).

Diecézny futbalový turnaj mladých - Rabča - 26.10.2019

Pozývame všetkých mladých futbalových nadšencov na Diecézny futbalový turnaj, ktorý sa v tomto roku uskutoční 26. októbra 2019 v Športovej hale v Rabči. Futbalové družstvá za svoje farnosti, školy alebo spoločenstvá prihlasujte, prosím, do 20. októbra 2019, prostredníctvom povereného kňaza alebo laika na adresu milan.pridavok@gmail.com. Víťazi postupujú na Celoslovenské kolo o pohár predsedu KBS. Všetky informácie a pravidlá nájdete na www.komisia.sk.

Októbrové pobožnosti

Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – ¾ hod. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.

Milión detí sa modlí ruženec - piatok 18.10.2019

Do iniciatívy projektu Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a jednotu vo svete sa zapojili aj deti ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v piatok 18. októbra 2019 o 09.00 hod. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Slovami pátra Pia: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Informácie o akcii nájdete na https://millionkidspraying.org/sk/. Modlitba našich detí bola prenášaná online Rádiom Mária Slovensko. Fotografie si pozrite kliknutím na tento odkaz.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.

List biskupa k Diecéznej škole viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Relikvie sv. Vincenta de Paul

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, v spolupráci s Vincentskou rodinou na Slovensku pripravuje PÚŤ RELIKVIÍ SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL PO SLOVENSKEJ I ČESKEJ REPUBLIKE. Relikviár figuríny sv. Vincenta s jeho autentickými ostatkami bude putovať po Slovensku od 26. septembra 2019 do 15. decembra 2019 (z toho po ČR putuje od 28.10. do 14.11.2019). Cieľom putovania relikvií je:
- obnoviť a prehĺbiť vzťah so svätými a blahoslavenými a Božími služobníkmi Vincentskej rodiny na celom svete;
- oživiť ich uctievanie aj v prítomnosti ich relikvií. Organizovať aktivity, pri ktorých by ich mohli spoznať tí, ktorí ich nepoznajú.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v októbri 2019 až decembri 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.