Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Spovedanie pred slávnosťou Všetkých svätých a zároveň prvým piatkom 4.11.2016

Prosíme o väčšie využitie prvých dní týždňa, nenechávajme si sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu. Spovedať budeme nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: pondelok až piatok 30 min. pred rannou svätou omšou; pondelok, utorok a štvrtok od 18.00; piatok od 16.00
- Kostol sv. Petra a Pavla: pondelok od 16.30, streda a štvrtok od 15.00
- Podsadek: utorok 16.45 - 18.00
- Ku chorým pôjdeme v piatok 4.11. od 8.00.

Misijný jarmok - štvrtok 27.10.2016

Vo štvrtok 27. októbra sa uskutoční na Cirkevnej základnej škole s materskou školou „22. misijný jarmok“. Jarmok sa začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude prednáška s prezentáciou Lenky Pandye Rabarovej s manželom, ktorí pôsobia Indii. Samotný jarmok sa začne o 10.00 v priestoroch školy. Výťažok misijného jarmoku bude použitý na misie, potreby školy a farnosti. Srdečne všetkých pozývame. V utorok svätá omša v Cirkevnej škole nebude.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí - štvrtok 27.10.2016

Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik detského spevokolu bude dnes (nedeľa 23.10) o 16.00 v budove Farského úradu. Po skončení svätej omše bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí, prosíme o účasť všetkých rodičov (otec alebo matka).

Zmena času - nedeľa 30.10.2016

Zo soboty (29.X.) na nedeľu (30.X.) sa končí letný čas a hodiny si posunieme o hodinu späť. (Napríklad, ak pôjdeme spať v sobotu o 22.00, tak si hodinky posunieme na 21.00, teda budeme spať o hodinu viac.) Sväté omše v nedeľu už budú v tomto čase.

Októbrové pobožnosti

Októbrové pobožnosti – modlitba posv. ruženca – 45 minút pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.

Sviečka za nenarodené deti - streda 2.11.2016

Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej akcie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je spojiť Pamiatku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (príspevok: malé sviece 1,-€; veľké 4,-€; v sakristiách Farského kostola, Kostola sv. Petra a Pavla a Filiálneho kostola) a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac o možnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: www.sviecka.forumzivota.sk

Petícia za ochranu manželstva a rodiny

Asociácia Otca, mamu deťom vás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov na ochranu manželstva a rodiny. Hlavným cieľom je vyzbierať podpisy, ktoré sú potrebné pre to, aby EÚ jasne právne zadefinovala manželstvo a rodinu a predišlo sa tak pretláčaniu rôznych ideológií do zákonov jednotlivých štátov. Nasledujúce tri nedele po svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.30, 10.30 a vo Farskom kostole o 7.30, 10.30 a 18.30 budú stáť pri východe z kostola dobrovoľníci s petičnými hárkami. Hárky sú dosť podrobné, čomu sa nepodarilo predísť, preto je potrebné oboznámiť sa s pokynmi u dobrovoľníkov. Za organizačný tím vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí iniciatívu podpisom podporia.

Odpustová slávnosť v Hradnej kaplnke - štvrtok 29.9.2016

Vo štvrtok 29. septembra na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela bola odpustová svätá omša v Hradnej kaplnke sv. Michala o 11.00. Na svätej omši sa zúčastnili naši policajti, ktorých patrónom ja práve sv. Michal. Svätú omšu celebroval a slávnostným kazateľom bol kpt. PaedDr. Jozef PALUBA, policajný kaplán. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Hubertovské slávnosti - nedeľa 2.10.2016

Dňa 2.10.2016 sa uskutočnila v Skanzene v Starej Ľubovni Hubertovská sv. omša, ktorú celebroval vdp. farár Tomáš Gonkovský, ktorý je aktuálne farárom v Chmeľnici. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval aj vdp. Ľudovít Sýkora. V slávnostnej homílii sme sa mohli všetci spoločne zamyslieť nad ochranou prírody, rovnako tak sme sa aj poďakovali za úrodu a všetky dary prírody, ktoré máme k dispozícii. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.