Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Facebook: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa

Projekty a dotácie

Veľmi prosíme, aby sme neznehodnocovali naše kostoly rýpaním do lavíc (už sú porýpané zreštaurované a nové lavice vo Farskom kostole), lepením žuvačiek, vykladaním nôh na kľačadlá (ničenie od posypového materiálu, špinenie),...

Oznamy

Živé prenosy svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša podľa času slávenia

Živé prenosy svätých omší z Farského kostola sv. Mikuláša podľa času slávenia: https://www.youtube.com/@rimskokatolickacirkevfarno9907/streams.

Prosíme o trpezlivosť ohľadom prenosu z Farského kostola, hľadá sa spôsob odstránenia problému pri prenose zvuku, zatiaľ odporúčame počas misií sledovať online prenos z Kostola sv. Petra a Pavla. Ďakujeme za pochopenie.

Živé prenosy svätých omší z kostola sv. Petra a Pavla podľa času slávenia

Živé prenosy svätých omší z kostola sv. Petra a Pavla podľa času slávenia: https://youtu.be/L0UZ6Oc_sEE.

Zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu - nedeľa 26.11.2023

Dnes v nedeľu sa koná po skončení svätých omší pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému).

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojim oltárom:

Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať.

K. Aby sme sa mohli s tebou
ešte vrúcnejšie spojiť,

Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne
zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.

Ľ. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.

K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;

Ľ. daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.

K. Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;

Ľ. priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.

K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť,
všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:

Ľ. Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky.
Amen

Zbierka Boj proti hladu - nedeľa 26.11.2023

Aj tohto roku Vincentínska rodina organizuje 17. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom „Boj proti hladu“, ktorá je určená na pomoc chudobným na Haiti, v Hondurase, v Albánsku, v Rusku, na Ukrajine a na Slovensku. U nás, pod záštitou Združenia mariánskej mládeže, sa táto zbierka uskutoční na budúcu nedeľu 26. novembra. Prispieť môžeme zakúpením si medovníkového srdiečka za dobrovoľný príspevok po skončení každej svätej omše vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla. Za pomoc vyslovujeme vopred srdečnú vďaku. Viac informácii o zbierke nájdeme na stránke www.bojprotihladu.sk.

Fotogaléria zo stretnutia mládeže 25.11.2023

Fotogaléria zo stretnutia mládeže v kostole sv. Mikuláša (Google fotky). Za fotografie a videá ďakujeme p. PaedDr. Petre Srnkovej.

Ľudové misie v Chmeľnici

V Chmeľnici sa v dňoch 17.11.2023 - 26.11.2023 konajú ľudové misie. Program Ľudových misií (.pdf).

Úmysly sv. omší - pondelok 27.11.2023

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2024 budeme zapisovať v pondelok 27. novembra po skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla, v Podsadku v utorok (zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší.

Dobročinná zbierka KILO - 27.11. - 1.12.2023

Celodiecézna adorácia - sobota 2.12.2023

„Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe – www.kapitula.sk a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru.“ Váš biskup František

Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude rozdelená na tri etapy a každú etapu začneme adoráciou. Preto vás na túto spoločnú adoráciu pozývame 2. decembra o 17.00 do miest: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie. V našej farnosti v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00.

Adventné obdobie

Budúcou nedeľou, ktorá je I. adventnou, začíname nový cirkevný rok. Požehnanie adventného venca a tiež tých, ktoré si pripravíme a budeme ich mať vo svojich domovoch a pri nich sa spoločne modlievať, bude v sobotu pri večernej svätej omši a v nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Svoje vence môžeme priniesť na požehnanie do kostola pred oltár pred začiatkom svätej omše.

Festival duchovnej piesne - nedeľa 3.12.2023

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni vás pozýva na Festival duchovnej piesne, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2023 v Starej Ľubovni a v Lackovej.

- Program v Starej Ľubovni (.pdf).
- Program v Lackovej (.pdf).

Výročie posviacky Farského kostola - piatok 17.11.2023

V piatok 17. novembra sme si pripomenuli výročie posviacky Farského kostola sv. Mikuláša (rok 2022), hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10.30 bol vsdp. dekan Marián Pánik a slávnostným kazateľom vsdp. dekan Dušan Pardel a spolu s ním koncelebrovali vsdp. dekan Pavol Lacko a niektorí páni kapláni, ktorí pôsobili v našej farnosti - vdp. Stanislav Misál (farár v Chlebniciach), vdp. Tomáš Gondkovský (farár v Chmeľnici), vdp. Marek Boča (farár vo Východnej), naši rodáci dp. Filip Orlovský a Martin Tešla (kapláni v Ružomberku) a náš pán kaplán, dp. Vladimír Malec.

Fotogaléria z výročnej sv. omše (Google fotky). Za fotografie ďakujeme p. Ľubomírovi Ogurčákovi.

Prosba

Niektorí ste nás kontaktovali ohľadom živého prenosu z Farského kostola, chceme upriamiť Vašu pozornosť na to, že tento online prenos slúži najmä pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne na slávení svätej omše. Technické zariadenie nám umožňuje prenášať ten istý obraz, ktorý vidíte v kostole aj prostredníctvom internetu. Dôležitým centrom slávenia je obetný oltár, na ktorom sa slávi svätá obeta a miesto, z ktorého sa ohlasuje Božie slovo. Preto je tomu prispôsobený aj obraz na obrazovkách a v živom prenose. Tento obraz nebudeme prispôsobovať tak, aby bolo vidieť na iné osoby, nachádzajúce sa v kostole, ktoré pristupujú k sviatostnému stolu alebo sa im vysluhujú sviatosti a podobne.

Tiež Vás prosíme, aby ste do kostola neprinášali a ani nenechávali akékoľvek časopisy, letáky ani iné materiály bez predchádzajúceho súhlasu miestneho farára. Všetky oznamy, ktoré chcete oznámiť treba konzultovať s kňazmi a následne doniesť do sakristie, kde ich potom kostolníci umiestnia do vitrín, ktoré sú na to určené. Takisto prosíme, aby ste svojvoľne nevylepovali žiadne plagáty ani na vitrínu umiestnenú pri kostole ani na dvere kostolov. Ďakujeme za pochopenie.

Biskupský erb

Prvé sv. prijímanie 2024

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti: 19. mája 2024. V Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci 12. mája a v Gréckokatolíckom chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 26. mája.

Víkendové kurzy pre snúbencov v Starej Ľubovni

S Božou pomocou vznikol v dekanáte Stará Ľubovňa nový tím z manželov pre prípravu snúbencov. Prvý víkendový kurz sa uskutoční v Starej Ľubovni od 17.-19. novembra 2023. Snúbenci sa môžu prihlásiť na kurz na stránke www.domanzelstva.sk.

Prvé blahorečenie celej rodiny

Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny, v rámci ktorej bude blahorečené aj dieťa žijúce v lone matky. Ide o poľskú rodinu Jána a Wiktórie Ulmowcov. Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na stránke https://ulmowie.pl/domov/.

Videá z vysviaciek v Spišskej Kapitule

- Video z diakonskej vysviacky (youtube)
- Video z kňazskej vysviacky (youtube)

Pristupovanie k sv. prijímaniu

Pristupovanie k sv. prijímaniu: prosíme, aby tí, ktorí pristupujú k sv. prijímaniu cez strednú uličku vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla, pristupovali v dvojrade, tak ako pred pandémiou. Ďakujeme.

Nový pán kostolník v Kostole sv. Mikuláša

Mnohí ste zaregistrovali, že vo Farskom kostole máme tretieho pána kostolníka. K pánom kostolníkom Adriánovi Kmečovi a Jakubovi Ondrejovi po oslovení pribudol nový pán kostolník Peter Valčák. Vyprosujeme im veľa Božej pomoci, zdravia a síl v ich službe.

Upozornenie pred sektou

Pripájame sa k výzve a upozorneniu gréckokatolíckych kňazov: „V posledných mesiacoch sa v našom meste zakoreňuje sekta. Pod rúškom uzdravovania a sociálnej pomoci priťahuje postupne ľudí, jedného po druhom, využívajúc ich momentálne rozpoloženie. Neevanjelizujú ateistov alebo tých, ktorí stratili vieru, ale svoje aktivity zameriavajú na hľadajúcich či pochybujúcich veriacich, ktorí z rôznych príčin ochabli vo viere alebo ju aktuálne málo praktizujú. Táto sekta sa navonok prezentuje ako spoločenstvo postavené na biblických základoch, podobne ako iné sekty, ale z Biblie si vyberá iba to, čo sa jej hodí. Okrem iného odmietajú úctu k Presvätej Bohorodičke a svätým, ako to verí a učí naša Cirkev. Nenechajte sa zviesť! Ak ste boli pokrstení, a prijali ste aj ďalšie sväté sviatosti, patríte do konkrétneho spoločenstva Cirkvi a nepotrebujete hľadať iné spoločenstvo. Skúste sa angažovať s väčšou horlivosťou, v bohoslužbách, modlitebných skupinkách, sociálnej oblasti či akejkoľvek pomoci vo farnosti. Je tam dosť priestoru a práce pre každého.“

Otázky pre birmovancov

Pomocné otázky pre birmovancov ku knihe YOUCAT - Príprava na birmovku (.pdf).

Upratovanie kostolov

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša (usmernia na začiatku upratovania páni kostolníci): sobota po skončení rannej svätej omše; Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Prosba ORPZ v Starej Ľubovni

Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni sa obracia na nás s prosbou o pomoc pri informovaní verejnosti v súvislosti s nepriaznivým stavom cestnej premávky, viac informácií na stránke farnosti.

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť (.pdf).

Fotogaléria rekonštrukcie interiéru farského kostola v Starej Ľubovni

Ak by niekto chcel a mohol podporiť toto dielo aj finančne, môže tak urobiť aj prevodom na č. ú. SLSP: SK22 0900 0000 0001 0386 3036; VÚB: SK94 0200 0000 0037 5596 4258; ČSOB: SK22 7500 0000 0040 3007 2812. Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo Zbierka Podsadek. Prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo.

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Parkovanie

Parkovanie v okolí Kostola sv. Petra a Pavla: opakovane žiadame nechávať voľné miesta, ktoré sú rezervované pre Farský úrad a pri parkovaní neblokovať ostatné autá kvôli bezpečnosti. Polícia nás vyzýva aj v tieto dni (ale aj všetky ostatné) pri parkovaní v okolí kostola dodržiavať dopravné predpisy a využiť parkovné miesta pri Športovej hale. Ďakujeme za rešpektovanie výzvy.

Informácie PZ o aktuálne páchanej trestnej činnosti v okrese

SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:
1. Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe v hotovosti alebo ich previedli na číslo jeho bankového účtu, ktoré Vám nadiktuje.
- Čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, obratom mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
- Nikdy neprevádzajte peniaze na iný bankový účet bez preverenia pravdivosti okolností.
2. Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.
- Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
- Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej republike sa poskytuje každému bezplatne.
3. Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách, predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi, neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné údaje, či údaje o rodinných pomeroch.
- Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov, či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
4. Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.
- Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku.
- Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
5. Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie).
- Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte podozrenie, že ide o podvodníkov kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov, ktorí Vás navštívili s úmyslom ukradnúť Vaše úspory alebo iné cennosti.
VÁŽENÍ SENIORI, AK SA VÁM STANE NIEKTORÁ Z POPÍSANÝCH UDALOSTÍ, BUĎTE VEĽMI OBOZRETNÍ. NEVPÚŠŤAJTE NEZNÁME OSOBY DO SVOJICH PRÍBYTKOV, NEVYBERAJTE PRED NIMI PENIAZE. SNAŽTE SA ZAPAMÄTAŤ SI ČO NAJVIAC INFORMÁCIÍ K POPISU PODOZRIVÝCH OSÔB, K MOTOROVÉMU VOZIDLU, NA KTOROM SA POHYBOVALI, NAJMÄ EVIDENČNÉ ČÍSLO, TYP A FARBU, AKO AJ INÉ INFORMÁCIE, KTORÉ POMÔŽU POLÍCII PRI PÁTRANÍ PO PODVODNÍKOCH A ZLODEJOCH, KTORÍ SA VÁS SNAŽILI OKLAMAŤ ALEBO OKRADNÚŤ.
AKO SPRÁVNE PRIVOLÁTE POMOC POLÍCIE NA TEL. ČÍSLE 158?
1. Predstavte sa celým menom a priezviskom a uveďte Vaše telefónne číslo.
2. Oznámte presné miesto, kde sa nachádzate a popíšte udalosť, ktorá sa Vám stala.
3. Buďte pripravení odpovedať na doplňujúce otázky polície.
4. Riaďte sa pokynmi a odporúčaniami polície.

Oznam PZ v pdf formáte.

Možnosť prijímať do rúk ostane aj do budúcna, píšu veriacim biskupi

Drahí bratia a sestry,

v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

Zdroj: TKKBS

Fotogaléria rekonštrukcie exteriéru farského kostola v Starej Ľubovni

Fotogaléria je prístupná v službe Fotky Google prostredníctvom tohto odkazu.

Oznam dopravného inšpektorátu

Po konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom Vás prosíme a žiadame, aby ste dodržiavali dopravné predpisy pri parkovaní svojich vozidiel počas svätých omší, samozrejme, že aj mimo slávenia svätých omší a neparkovali vozidlá mimo parkovacích plôch, najmä pri Kostole sv. Petra a Pavla. Na parkovanie vozidiel doporučujeme využívať parkoviská a parkovacie plochy priľahlých ulíc. Tiež opakovane žiadame, aby ste miesta, ktoré sú na parkovisku pri Kostole sv. Petra a Pavla rezervované pre Farský úrad, nechávali voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že to budete rešpektovať, ináč sa to bude riešiť pokutovaním za nedodržiavanie dopravných predpisov.

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba

Prosíme a žiadame Vás:
- aby ste nelepili žuvačky popod lavice a v spovedniciach;
- neodkladali mokré dáždniky na lavice, kľakadlá, poťahy na laviciach a koberce;
- kvety na výzdobu Farského kostola doniesli v piatok o 17.00, kedy sa začína s kvetinovou výzdobou a v Kostole sv. Petra a Pavla o 16.00, a nie tesne pred začiatkom svätej omše – treba brať aj ohľad na tie ženy, ktoré robia túto výzdobu;
- nenosili staré modlitebné knižky, ktoré nepoužívate (sú zničené) a nenechávali ich v kostole, treba ich spáliť alebo uschovať doma.