Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Pobožnosť Krížovej cesty v týždni 27.3.-2.4.

-Kostol sv. Mikuláša: piatok 17.45 a nedeľa 15.00 (predmodlievať sa budú otcovia našej farnosti)- Kostol sv. Petra a Pavla: štvrtok 16.15 pre deti, piatok 16.15
- Podsadek: nedeľa 14.00

Upratovanie Kalvárie - streda 29.3.2017

Upratovanie Kalvárie: streda 29. marec o 14.00. Veľmi prosíme našich seniorov, mladých, mužov, ženy, členov spoločenstiev našej farnosti a ostatných farníkov o pomoc pri upratovaní našej Kalvárie. Prosíme zobrať si so sebou, kto čo má a s čím môže pracovať: motorové píly, ručné pílky, sekery, hrable, lopaty, metly, drôtené kartáče... Vopred ďakujeme za pomoc a ochotu. Máme snahu a pracuje sa na tom, aby sme do Veľkej noci postavili nový kríž na začiatku Kalvárie, pretože terajší je prehnitý a nakláňa sa.

Krížová cesta pre birmovancov - piatok 31.3.2017

Srdečne pozývame všetkých, najmä mladých, na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá sa uskutoční v piatok 31. marca o 20.00 na Kalvárii. Prosíme, aby ste si so sebou doniesli nejaké svietidlo. V prípade záujmu sa v piatok po skončení svätej omše za účasti mládeže stretneme pred Farským kostolom a spoločne pôjdeme na Kalváriu.

Duchovná obnova pre mladých - 7.4.-9.4.2017

Oznam (od mladých pre mladých): Pripravujeme pre vás Víkendovku - duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 7. - 9. apríla v Tatranskej Lomnici. Témou bude Charakter učeníka. Pozvaní sú všetci mladí, birmovanci aj ostatní, od 14 rokov vyššie. Prihlasovanie je možné u mladých zo spoločenstva v piatok 31. marca po skončení svätej omše za účasti mládeže, viac informácií v piatok po svätej omši a tiež na facebooku.

Predaj katolíckej tlače

V kostoloch je k dispozícii jarné číslo časopisu Svetové misie ku Dňu modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 24. marca. Časopis je nepredajný. Vo vnútri časopisu je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Nové číslo časopisu „Milujte sa“ (cena 1,- €).

Milodary na výzdobu Božieho hrobu

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže svoj milodar odovzdať do označených pokladničiek, ktoré sú v kostoloch. Za milodary vyslovujeme vopred úprimnú vďaku.

Predaj Veľkonočných baránkov

Pán farár z Pavloviec nad Uhom, čo je farnosť, do ktorej patrí aj filiálka Vysoká nad Uhom, nás poprosil o podporu pre rozvoj pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom, ktoré je rodiskom Anky Kolesárovej (v súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia). Táto podpora spočíva (tak ako vlani) v zakúpení si Veľkonočného baránka (piekli ich domáce farníčky). Príspevok za baránka je 5,-€, aby sa im pokryli náklady a z toho bol aj príspevok na rozvoj pútnického miesta. Baránka si môžete zakúpiť v sakristiách kostolov, dostupných je ešte okolo 200 kusov.

Zápis žiakov do Cirkevnej základnej školy - 4.4-5.4.2017

Zápis žiakov do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda bude 4. a 5. apríla 2017 od 13.00 do 17.00 v priestoroch Cirkevnej školy na Štúrovej ulici. Povzbudzujeme zákonných zástupcov, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky svojich detí zvolili katolícku školu, ktorej školský vzdelávací proces umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie a zároveň dobrú náboženskú formáciu. Bližšie informácie na nástenke.

2 % z dane

Aj v tomto roku je tu možnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch a ostatné nájdete na www.kapitula.sk a môžeme podporiť aj Cirkevnú Základnú školu s materskou školou a Cirkevné gymnázium v našej farnosti.

Pôstné obdobie

Dni pokánia:

Kán. 1249 /Kódexu kánonického práva (ďalej KKP)/ - Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinný konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.

Kán. 1250 /KKP/ - Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251/KKP/ - Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.

Kán. 1252 /KKP/ - Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (plnoletým sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Pôstna disciplína

Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec
3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky. Celé Pôstne obdobie má kajúci charakter, snažme sa ho zachovať, vyhýbajme sa hlučným zábavám, venujme viac času účasti na svätých omšiach, pobožnostiach, duchovnej obnove a skutkom pokánia.

Útulok sv. Františka v Levoči

V budove kláštora minoritov v Levoči bol v septembri 2011 otvorený Útulok sv. Františka z Assisi. Útulok sv. Františka poskytuje pomoc závislým jednotlivcom (alkoholikom, narkomanom, gamblerom...), ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii z dôvodu straty domova. Klientmi zariadenia sú aj závislí jednotlivci pred nástupom na protialkoholické liečenie. Pracovná terapia klientov je zameraná na získavanie a udržiavanie pracovných návykov. Prezentácia tohto útulku je na internetovej stránke www.utulok.wz.sk. Bližšie informácie a program získate kliknutím na tento odkaz.

Jubilejný rok sv. Martina

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017: „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.“ (Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

ROK SV. MARTINA v našej diecéze – možnosť získať plnomocné odpustky:
- za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) raz za deň. Možno ich získať aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci,
- navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézneho kostola formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
- alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina. Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu, vzbudia si úmysel a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.