Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Stretnutie františkánskeho spoločenstva - sobota 27.4.2019

Stretnutie františkánskeho spoločenstva: sobota 27. apríla, svätá omša v nemocničnej kaplnke o 9.00.

Nedeľa Božieho milosrdenstva - nedeľa 28.4.2019

Na budúcu nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva vo Farskom kostole bude po skončení druhej svätej omše vystavená k poklone Sviatosť Oltárna a popoludní o 15.00 bude pobožnosť Korunky Božieho milosrdenstva.

Sv. omša v hradnej kaplnke - nedeľa 28.4.2019

Na budúcu nedeľu 28. apríla popoludní o 14.00 v hradnej kaplnke sv. Michala, archanjela bude svätá omša pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny.

Sviatok Božieho Milosrdenstva - Smižany - 27.-28.4.2019

Duchovná obnova Ružencového bratstva - piatok 3.5.2019

Dávame do pozornosti členom ružencového bratstva a aj ostaným farníkom. Požiadali sme Dominikánsku rehoľu o uskutočnenie Duchovnej obnovy Ružencového bratstva v našej farnosti. Táto obnova sa uskutoční v piatok 3. mája v Kostole sv. Petra a Pavla (16.20 modlitba ruženca, 17.00 svätá omša, po skončení svätej omše príhovor a beseda). Ako príprava sa na budúci štvrtok 25. apríla vo Farskom kostole po skončení svätej omše uskutoční stretnutie všetkých horliteľov (vedúcich) ruží, prosíme o ich účasť.

Pre lektorov

V mene celej farnosti a v mene nás kňazov chceme poďakovať vedúcim lektorov: pani Chovanovej a pani Dolnej za ich dlhoročnú službu vedenia lektorov v našej farnosti. V modlitbe im vyprosujeme do ďalších dní hojnosť Božích milostí, pokoja a zdravia, aby naďalej prebývalo Božie slovo v ich šľachetnom srdci a prinášalo úrodu. Od 1. apríla tohoto roka budú v tejto ich službe pokračovať pani Petra Srnková vo Farskom kostole sv. Mikuláša a pani Mária Reľovská v Kostole sv. Petra a Pavla. Rozpis čítaní vo farnosti si lektori môžu nájsť nielen v sakristii, ale aj na stránke farnosti v sekcii PRE LEKTOROV. Aktualizovaný bude vždy na konci mesiaca. Radi medzi sebou privítame aj nových lektorov.

15. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove - sobota 4.5.2019

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii (predpokladaná cena za autobus 12,- €).

Misijná púť detí do Levoče - sobota 11.5.2019

Zájazd do Medžugoria s katechézami pre rozvedených 30.6.-7.7.2019

Fantastické úspechy študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

Študentom Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa v uplynulých týždňoch darilo v rôznych súťažiach v krajskom i celoslovenskom meradle.
René Grich sa stal najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska. https://www.cgsm.sk/news/#news-1356
Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády, kde obsadil druhé miesto a v celoštátnom kole získal post úspešného riešiteľa. https://www.cgsm.sk/news/#news-1342
Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy. https://www.cgsm.sk/news/#news-1367
Tím zložený z piatich študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša uspel v semifinálovom kole súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu a postúpil do finále, ktoré sa bude konať v Národnej rade Slovenskej republiky. https://www.cgsm.sk/news/#news-1370
Juniorský tím gymnazistov, ktorý tvorili Monika Sásová, Michal Vančo, Jakub Fedák, Jakub Šľachtovský a Miroslav Kafka, dosiahol v medzinárodnej matematickej súťaži Náboj 2019 veľmi pekné umiestnenie. https://www.cgsm.sk/news/#news-1379
Jakub Pluta získal 2. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... https://www.cgsm.sk/news/#news-1380
Výnimočný bilingvalista Jakub Šľachtovský zakončil svoje účinkovanie v tohtoročných jazykových olympiádach fantastickým výsledkom. V celoslovenskom kole Olympiády v angličtine obsadil druhé miesto v kategórii študentov bilingválnych škôl bez vekového rozlíšenia. https://www.cgsm.sk/news/#news-1385

Spomienka na Mons. Jána Zentka - nedeľa 17.3.2019

Vo farskom kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni si v nedeľu 17. marca 2019 pripomenuli 10. výročie smrti (+ 14. marec 2009) výnimočného kňaza a rodáka Mons. Jána Zentka, biskupského vikára. Spomienkovú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka, ktorý ocenil, že sa nezabúda na tohto neobyčajne pracovitého kňaza. Prítomný bol emeritný pomocný spišský biskup Andrej Imrich, ďalej kňazi - rodáci zo Starej Ľubovne, ďalší kňazi spišskej diecézy, rodina a veriaci. Po svätej omši bola spomienka pri jeho hrobe na starom cintoríne kde je Mons. Zentko pochovaný. Pre spoločenstvo veriacich i celé mesto to bola príležitosť oživiť všetky spomienky a poznatky na tohto pozoruhodného človeka, ktorý svoju pozemskú púť ukončil v 51.roku života v čase, kedy najlepšie mohol zúročiť ovocie svojej zrelosti. Fotogalériu zo spomienkovej slávnosti môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz. Text a foto: Ľubomír Ogurčák

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Vedomostná príprava na prijatie sviatosti birmovania

Vedomostnú prípravu si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Pôstne obdobie

Dni pokánia:

Kán. 1249 /Kódexu kánonického práva (ďalej KKP)/ - Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinný konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.

Kán. 1250 /KKP/ - Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251 /KKP/ - Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.

Kán. 1252 /KKP/ - Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (plnoletým sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

Pôstna disciplína

Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.

Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
2. skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec
3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie.

V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky. Celé Pôstne obdobie má kajúci charakter, snažme sa ho zachovať, vyhýbajme sa hlučným zábavám, venujme viac času obnove svojho vzťahu k Bohu a blížnym prostredníctvom účasti na svätých omšiach, pobožnostiach, duchovnej obnove a konaním skutkov pokánia.

Pôstna krabička pre Afriku

Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už ôsmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Tento, možno v našich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne na Slovensku vyzbierali sumu 298 000,-€. Pôstne krabičky sú k dispozícii na stolíkoch v kostoloch a môžeme si ich zobrať domov. Viac informácií nájdeme na plagáte a na stránke www.postnakrabicka.sk.

2% z dane

Možnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch, nájdeme ich aj na www.kapitula.sk a môžeme podporiť aj Základnú školu s materskou školou sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v našej farnosti.

Modlitby za prenasledovaných kresťanov v Pakistane

V súvislosti s ťažkou situáciou kresťanov v Pakistane, sa diecézny biskup Mons. Štefan Sečka obracia na nás s výzvou k modlitbe za prenasledovaných kresťanov: "Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium."

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v apríli 2019 až auguste 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Diecézna škola viery

Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!

Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.

V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).

V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.

Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.

Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.

Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.