Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Diecézna škola viery - štvrtok 21.2.2019

Diecézna škola viery: štvrtok 21. februára o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia. Prednášateľom bude ThLic. Michal Janiga, kaplán vo farnosti Poprad – Juh.

Karneval svätých - sobota 2.3.2019

Združenie maránskej mládeže (ZMM) pripravuje karneval svätých. Bude sa konať v sobotu, 2.3. 2019 so začiatkom o 12:30 na cirkevnej základnej škole. Bude to čas zábavy, tanca, dobrej nálady. Potrebné je, priniesť si so sebou prezúvky, 1,50€ a najhlavnejšie masku svätca. Príďte spolu s nami vytvoriť menšie nebo na zemi. Pozývajú a tešia sa na Teba animátori ZMM.

Modlitbové stretnutie v Prešove

2% z dane

Aj v tomto roku je tu možnosť darovať 2 % z odvedených daní. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch (zatiaľ pre Diecézny katechetický úrad).

Prihlášky do kňazského seminára

Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28. februára 2019. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie na stránke kňazského seminára.

Výsledky archeologického prieskumu vo farskom kostole

Výsledky archeologického výskumu v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktorý sa realizoval v roku 2018, si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz (pdf).

Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie tým, ktorí pomohli pri odpratávaní snehu okolo Farského kostola a v sobotu zo strechy Kostola sv. Petra a Pavla. Ďakujeme aj záujemcom, ktorí sa prihlásili na službu odpratávania snehu pri Farskom kostole – neprihlásil sa nikto.

Rozdelenie birmovancov do skupín

Rozdelenie birmovancov do skupín si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz (pdf).

Stretnutie bohoslovcov a diakonov z Horného a Dolného Spiša - streda 2.1.2019

V stredu 2. januára 2019 pri sv. omši o 17:00 v kostole sv. Petra a Pavla sa strelo 19 mladých mužov od Novej Ľubovne až po Hnilec, ktorí odpovedali na pozvanie do služby Pánovi a jeho Cirkvi. Zorganizovanie takéhoto stretnutia inicioval náš diakon, dp. Martin Tešla. Bohoslovcov sprevádzali aj dvaja predstavení, otec špirituál František Fudaly a otec rektor Peter Majda, ktorý sv. omšu celebroval a v homílii nás povzbudil k modlitbe za nové duchovné povolania a tiež k svedectvu viery svojim životom. Svätej omše sa zúčastnil aj náš pán dekan, pán kaplán Jozef a náš rodák Tomáš Tomusko, aktuálne kaplán v Kežmarku. Po sv. omši prebiehalo ešte krátke predstavenie bohoslovcov a diskusia, v ktorej mali naši farníci možnosť pýtať sa seminaristov rôzne otázky. Bohoslovcom a ich predstaveným vyprosujeme v tomto čase skúškového obdobia veľa síl v učení, a tiež silu každý deň na toto pozvanie Ježišovi životom odpovedať. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz. Text a foto: Mária Stanislavová

Víkendový program: Príprava na manželstvo - Spišská Nová Ves - 8.-.10.3.2019

Modlitby za prenasledovaných kresťanov v Pakistane

V súvislosti s ťažkou situáciou kresťanov v Pakistane, sa diecézny biskup Mons. Štefan Sečka obracia na nás s výzvou k modlitbe za prenasledovaných kresťanov: "Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium."

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v novembri 2018 až marci 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Diecézna škola viery

Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!

Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.

V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).

V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.

Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.

Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.

Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.