Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Zmena sv. omší - Kostol sv. Mikuláša

Od pondelka budú pokračovať vo Farskom kostole práce spojené s chemickou injektážou obvodového muriva. Preto sväté omše od pondelka do soboty rána vrátane budú v Kostole sv. Petra a Pavla, tak ako sú uvedené v rozpise. Úmysly svätých omší z Farského kostola budú slúžené pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla, ako je v oznamoch. Reštaurátorské práce budú pokračovať 7. októbra, pretože teraz bola vykonaná fáza tmelenia a je potrebný čas, aby tmelenie dobre preschlo.
Prosíme ochotných farníkov, aby v sobotu od 7.30 prišli pomôcť s upratovaním Farského kostola po prácach. Ďakujeme všetkým, ktorí boli upratovať počas zastupovania pani upratovačky a počas prác vo Farskom kostole a prosíme aj naďalej o túto službu.
Počas rekonštrukčných prác je systém čítania lektorov zachovaný nasledovne: pri ranných svätých omšiach čítajú lektori z Farského kostola sv. Mikuláša a pri večerných lektori z Kostola sv. Petra a Pavla.

Kňazská rekolekcia v Spišskej Kapitule - utorok 17.9.2019

V utorok 17. septembra sa v Spišskej Kapitule uskutoční celodiecézna rekolekcia kňazov. Rekolekcia začne o 10.00 svätou omšou v Katedrále sv. Martina (v kancelárii nestránkový deň).

Diecézna škola viery - štvrtok 19.9.2019

Diecézna škola viery: vo štvrtok 19. septembra o 18.30 svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla a po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia.

Vymaľovanie kostola sv. Petra a Pavla

Tohto roku 21. novembra si pripomenieme 20. výročie posviacky Kostola sv. Petra a Pavla. Keďže kostol vo vnútri potrebuje už vymaľovanie, poprosili by sme tých, ktorí v tejto oblasti pracujú a mali by záujem o túto prácu, aby prišli na Farský úrad za dekanom a dohodnú sa na cenových podmienkach a potrebných záležitostiach. (Čas realizácie koniec septembra, október.)

Zmeny vo farnosti

Naši kňazi rodáci Marián Kundla a Filip Orlovský nastupujú na ďalšie štúdiá (Marián do Benátok a Filip do Ríma). Ak budú mať nejaké voľno, tak budú aj pomáhať v našej farnosti.
Došlo aj k zmenám v komunite rehoľných sestier (rehoľná spoločnosť Congregatio Jesu - CJ), predstavenou je naďalej sr. Beáta a v komunite je nová rehoľná sestra sr. Vita, sr. Anna Mária je teraz predstavenou v komunite sestier v Košiciach (ďakujeme jej za službu vo farnosti a vyprosujeme Božiu pomoc).
Sprevádzajme ich všetkých svojimi modlitbami, obetami a pomocou v napĺňaní ich poslania.

List biskupa k Diecéznej škole viery

Milí bratia a sestry!
Na začiatku nového školského roku vás opäť pozdravujem z príležitosti otvorenia druhého ročníka našej Diecéznej školy viery. Chceme ďalej pokračovať v projekte, ktorý sme s Božou pomocou začali pred rokom. Doteraz sme spoznávali náuku Katolíckej cirkvi o sviatostiach a s radosťou môžem konštatovať, že sa ukázali veľmi dobré výsledky. Túto tému absolvovali mnohí z vás a záverečný certifikát si prevzalo takmer tisíc účastníkov. Ďakujem vám všetkým, tak účastníkom, ako aj prednášajúcim a najmä všetkým tým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie vhodných podmienok, teda pánom dekanom, ich kaplánom, ako aj ďalším kňazom a dobrovoľníkom za všetku ich námahu.
V tomto školskom roku chceme formáciu dospelých zamerať na prikázania. Téme sme dali spoločný názov Život s Kristom. Predmetom úvah a diskusií budú Božie prikázania a z cirkevných príkazov budú preberané niektoré dôležité otázky. K týmto témam sa nám treba neustále vracať a pýtať sa na vnútorný dôvod toho, prečo máme a chceme konať tak, a nie inak, aby nám náš praktický náboženský život prinášal radosť, pocit zmysluplnosti a jasnej, zdôvodnenej orientácie života ako takého. Teda pôjde o správne rozlišovanie.
Tretí štvrtok v septembri, t. j. 19. septembra 2019 sa uskutočnia prvé prednášky na určených miestach po sv. omšiach. Prednášky budú trvať 40 minút a potom bude 20 minút vyhradených pre diskusiu. Naplánovali sme sedem stretnutí, ktoré sa uskutočnia na tých istých miestach ako doteraz. Pripravili sme plagát, ktorý bude po celý rok na vašej farskej nástenke, zjednodušili sme evidenciu účastníkov a do tejto školy viery chceme intenzívnejšie zapojiť aj našich kňazov. Termíny a miesta prednášok, ako aj začiatky bohoslužieb sú uvedené na účastníckej kartičke, ktorú dostanete na prvom stretnutí a taktiež na plagátoch, ktoré budú na farských nástenkách v celej diecéze.
Pozývam vás teda, aby ste sa čím viacerí zapojili do tejto formácie dospelých. Verím, že aj druhý ročník Diecéznej školy viery nám prinesie bohaté duchovné ovocie. Všetkých vás uisťujem o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.
+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Výstava na hrade

Ľubovnianske múzeum – hrad vás pozýva na výstavu s názvom Poklady a relikviáre sv. Kunigundy (uhorskej princeznej, krakovskej a sandomierskej kňažnej, mníšky a svätice). Výstava potrvá do 30.9. 2019.

Relikvie sv. Vincenta de Paul

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, v spolupráci s Vincentskou rodinou na Slovensku pripravuje PÚŤ RELIKVIÍ SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL PO SLOVENSKEJ I ČESKEJ REPUBLIKE. Relikviár figuríny sv. Vincenta s jeho autentickými ostatkami bude putovať po Slovensku od 26. septembra 2019 do 15. decembra 2019 (z toho po ČR putuje od 28.10. do 14.11.2019). Cieľom putovania relikvií je:
- obnoviť a prehĺbiť vzťah so svätými a blahoslavenými a Božími služobníkmi Vincentskej rodiny na celom svete;
- oživiť ich uctievanie aj v prítomnosti ich relikvií. Organizovať aktivity, pri ktorých by ich mohli spoznať tí, ktorí ich nepoznajú.

Národný pochod za život

Národný pochod za život sa uskutoční v piatok 20.9.2019 až nedeľu 22.9.2019. Bližšie informácie nájdete na stránke Pochodu za život.
Pokyny k pochodu za život: Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Bratislave; miestom zhromaždenia Národného pochodu bude Námestie slobody; nedeľné dopoludňajšie sv. omše podľa diecéz budú nahradené spoločnou sv. omšou v Inchebe o 10:00 za účasti všetkých biskupov; hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30; pochod odštartuje o 14:30; záujemcovia sa môžu zapísať najneskôr do budúcej nedele 15. septembra v sakristiách kostolov.

Katechetická konferencia - 17.10.-19.10.2019

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. - 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo a Mons. Štefa Sečka, spišský biskup bude výmena skúseností a poznatkov, prezentácia výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova a otvorená diskusia z oblasti vyučovania náboženstva a farskej katechézy v praxi. Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa do 20.09.2019 cez prihlasovací formulár TU. Záujemcovia tak následne dostanú email s podrobným programom a pokynmi k úhrade konferenčného poplatku. Viac informácii bude priebežne dopĺňaných na stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. v Levoči.

Oprava Farského kostola

Od štvrtka bola prevezená krstiteľnica na reštaurovanie - cena bude 7 920,-€; z toho po ukončení prác na základe našej žiadosti o príspevok bude refundovaných (vrátených) 5 000,-€ z Prešovského samosprávneho kraja. V nasledujúcich týždňoch bude pokračovať III. etapa reštaurovania stredovekej nástennej maľby (na západnej stene presbytéria a víťaznom oblúku, koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dotáciu na daný účel, rozpočet je 30 273,-€, dotácia nám bola schválená vo výške 25 000,-€, čakáme na podpísanie zmluvy, prevedenie schválených financií na účet farnosti a naša spoluúčasť je 5 % z celkového rozpočtu.
Na základe záväzného stanoviska KPÚ Prešov z 27.6.2019 k „Obnove fasády a strechy kostola“ by sme chceli v tomto roku zrealizovať:
- nízkotlaková chemická injektáž muriva na základe odborného posudku posúdenia stavu vlhkostného a salinitného zaťaženia; osekanie zavlhnutých omietok z interiéru; čiastočné osekanie kamenných obkladov z pilierov; dažďová ležatá kanalizácia z dvoch zvodov, ktoré sú nefunkčné (práce by mali začať v druhej polovici augusta)
- výmena vonkajších okien a vstupných otvorov za drevené podľa projektovej dokumentácie s demontážou vitráží (prebehlo zameranie, výmena pravdepodobne v októbri)
- krypta pod sakristiou kostola – vstup v zmysle projektovej dokumentácie a položenie dlažby z plnej pálenej tehly v priestore krypty
- elektrická a plynová prípojka realizovaná pretláčaním popod cestu so štartovacou jamou (v štádiu vybavovania)
- reštaurátorský výskum lavíc
- archeologický výskum v polohe a trase projektovaných stavebných výkopov a zemných prác
Ak by sa nám podarilo vykonať tieto práce, tak na budúci rok by sa pokračovalo vo výmene strešnej krytiny a obnovy celej fasády. Prosíme o modlitby za toto dielo a aj o pomoc pri prácach, keď o to poprosíme.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Vedomostná príprava na prijatie sviatosti birmovania

Vedomostnú prípravu si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v apríli 2019 až auguste 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.