Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Odpustová slávnosť v Podsadku - nedeľa 18.8.2019

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Podsadku: v nedeľu 18. augusta o 9.00, pri tejto svätej omši hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Pavol Krokus, kaplán v Novej Ľubovni.

Katechetická konferencia - 17.10.-19.10.2019

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. - 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo a Mons. Štefa Sečka, spišský biskup bude výmena skúseností a poznatkov, prezentácia výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova a otvorená diskusia z oblasti vyučovania náboženstva a farskej katechézy v praxi. Na konferenciu je potrebné prihlásiť sa do 20.09.2019 cez prihlasovací formulár TU. Záujemcovia tak následne dostanú email s podrobným programom a pokynmi k úhrade konferenčného poplatku. Viac informácii bude priebežne dopĺňaných na stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. v Levoči.

Oprava Farskeho kostola

Od štvrtka 1.8.2019 bola prevezená krstiteľnica na reštaurovanie - cena bude 7 920,-€; z toho po ukončení prác na základe našej žiadosti o príspevok bude refundovaných (vrátených) 5 000,-€ z Prešovského samosprávneho kraja. V nasledujúcich týždňoch bude pokračovať III. etapa reštaurovania stredovekej nástennej maľby (na západnej stene presbytéria a víťaznom oblúku, koncom minulého roka sme požiadali cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom dotáciu na daný účel, rozpočet je 30 273,-€, dotácia nám bola schválená vo výške 25 000,-€, čakáme na podpísanie zmluvy, prevedenie schválených financií na účet farnosti a naša spoluúčasť je 5 % z celkového rozpočtu.
Na základe záväzného stanoviska KPÚ Prešov z 27.6.2019 k „Obnove fasády a stechy kostola“ by sme chceli v tomto roku zrealizovať:
- nízkotlaková chemická injektáž muriva na základe odborného posudku posúdenia stavu vlhkostného a salinitného zaťaženia; osekanie zavlhnutých omietok z interiéru; čiastočné osekanie kamenných obkladov z pilierov; dažďová ležatá kanalizácia z dvoch zvodov, ktoré sú nefunkčné (práce by mali začať v druhej polovici augusta)
- výmena vonkajších okien a vstupných otvorov za drevené podľa projektovej dokumentácie s demontážou vitráží (prebehlo zameranie, výmena pravdepodobne v októbri)
- krypta pod sakristiou kostola – vstup v zmysle projektovej dokumentácie a položenie dlažby z plnej pálenej tehly v priestore krypty
- elektrická a plynová prípojka realizovaná pretláčaním popod cestu so štartovacou jamou (v štádiu vybavovania)
- reštaurátorský výskum lavíc
- archeologický výskum v polohe a trase projektovaných stavebných výkopov a zemných prác
Ak by sa nám podarilo vykonať tieto práce, tak na budúci rok by sa pokračovalo vo výmene strešnej krytiny a obnovy celej fasády. Prosíme o modlitby za toto dielo a aj o pomoc pri prácach, keď o to poprosíme.

Stanovy ružencových bratstiev

Stanovy ružencových bratstiev si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Katolícka gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá! Rada by som vás oboznámila s existenciou gynekologicko-pôrodníckej ambulancie Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť kapitovaným aj nekapitovaným pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia z Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com

Vedomostná príprava na prijatie sviatosti birmovania

Vedomostnú prípravu si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v Nemocnici

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici v apríli 2019 až auguste 2019 bude podľa nasledovného rozpisu (pdf).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.