Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Stretnutie v Prešove - utorok 21.2.2017

Karneval svätých - sobota 25.2.2017

Milé deti a rodičia, v sobotu 25.2.2017 o 12:30 Vás srdečne pozývajú animátori Združenia Mariánskej Mládeže na tradičný Karneval svätých. Konať sa bude v jedálni Cirkevnej školy. Jedinou podmienkou je prísť v maske obľúbeného svätca, a tak spolu vytvoriť pozemské Nebo. Vstupné je 2€. Ak by mamky či babky napiekli aj nejaké sladkosti, budeme len radi. Tešíme sa na Vás!

Hlasovanie za pamiatky Majstra Pavla z Levoče - 28.2.2017

Hlasovanie za vybraté diela Majstra Pavla z Levoče, ktoré budú zreštaurované s finančnou pomocou Nadácie VÚB. O naše hlasy sa zvlášť uchádzajú tieto pamiatky z kostolov našej diecézy: Lomnička - Farský kostol (Socha Ukrižovaného); Stratená (farnosť Dedinky) - kostol (Socha sv. Márie Magdalény); Levoča - Súsošie sv. Anny Samotretej (Metercia) z bočného oltára sv. Anny v Bazilike sv. Jakuba; Spišská Nová Ves - Farský kostol (Súsošie Kalvárie). Prosíme vás, aby ste od 15. do 28. februára 2017 zahlasovali na www.nadaciavub.sk/poklady.

2 % z dane

Aj v tomto roku je tu možnosť darovať 2 % z odvedených daní: Diecézny katechetický úrad, Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch a ostatné nájdete na www.kapitula.sk a môžeme podporiť aj Cirkevnú Základnú školu s materskou školou a Cirkevné gymnázium v našej farnosti.

Zoznam birmovancov

Zoznam skupín birmovancov môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz.

Prihlášky do kňazského seminára

Tí, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, nech sa s tajomstvom povolania zdôveria svojmu farárovi alebo kňazovi, ktorému dôverujú. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je najneskôr do 28.2.2017. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára: http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov Okrem povinných príloh je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Uchádzači budú následne listom pozvaní na stretnutie s diecéznym biskupom.

Útulok sv. Františka v Levoči

V budove kláštora minoritov v Levoči bol v septembri 2011 otvorený Útulok sv. Františka z Assisi. Útulok sv. Františka poskytuje pomoc závislým jednotlivcom (alkoholikom, narkomanom, gamblerom...), ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii z dôvodu straty domova. Klientmi zariadenia sú aj závislí jednotlivci pred nástupom na protialkoholické liečenie. Pracovná terapia klientov je zameraná na získavanie a udržiavanie pracovných návykov. Prezentácia tohto útulku je na internetovej stránke www.utulok.wz.sk. Bližšie informácie a program získate kliknutím na tento odkaz.

Polročný duchovný pobyt v Taliansku

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia ţivota je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com, 0911/487341.

Jubilejný rok sv. Martina

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017: „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.“ (Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

ROK SV. MARTINA v našej diecéze – možnosť získať plnomocné odpustky:
- za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) raz za deň. Možno ich získať aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci,
- navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézneho kostola formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
- alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina. Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu, vzbudia si úmysel a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.